Ymaelodi ar Urdd / Urdd Membership

Annwyl rieni derbyn hyd at blwyddyn 6,

Yn ystod hanner tymor mis Mai bydd Eisteddfod yr Urdd 2022 yn cael ei chynnal yn Ninbych. Rydym yn y gorffennol wedi cystadlu gyda amrywiaeth o gystadlaethau yn yr Urdd. Mae’n gyfle gwych ir disgyblion ac maent yn mwynhau cystadlu. Hoffwn annog y disgyblion i gofrestru gyda’r Urdd a chynrychioli’r ysgol os gwelwch yn dda?

Yn Ysgol Tremierchion, bydd y disgyblion yn cael cyfleoedd i gystadlu gyda chystadlaethau canu, llefaru, dawnsio, offerynnol, cogurdd, chwaraeon, celf a chrefft a llawer mwy. Mae chystadlaeth cogurdd yn agored i ddisgyblion blwyddyn 4 hyd at blwyddyn 6. Roedd hwn wedi bod yn gystadlaeth poblogaidd iawn ymysg y disgyblion ychydig o flynyddoedd yn nol. Cawsom weld gwledd o cibabs ffrwythau lliwgar.

Yn ddibynol ar faint o ddisgyblion sy’n ymaelodi ar Urdd yn Ysgol Tremeirchion, gallwn wedyn gystadlu gyda cor, partion unsain a llefaru. Heb aelodau, gallwn ddim cystadlu.

Os mae’r disgyblion eisiau cystadlu gyda unrhyw gystadlaethau yn yr Eisteddfod, rydym ni fel ysgol angen cofrestru’r disgyblion er mwyn cystadlu erbyn Chwefror 14eg. Ni fyddwn yn gallu cofrestu’r disgyblion i gystadlu ar ol y dyddiad hwn. Does yno ddim Eisteddfod Cylch eleni, bydd mwy o fanylion or Eisteddfod Rhanbarth yn dilyn.

Os ydych yn dymuno i’ch plentyn fod yn aelod or Urdd a chymryd rhan yn y cystadlaethau eleni, a fedrwch ymaelodi nhw ar y linc isod,

Mewngofnoda i’r PORTH (b2clogin.com)

Os ydych eisiau ich plentyn ymuno ar Urdd ac angen cymorth gyda’r ymaelodi, cysylltwch a mi, ac mi wnaf fy ngorau i’ch helpu.

Cofion cynnes a diolch yn fawr iawn,

Elinor Wyn Ellis

 

Dear Parents of Reception to Year 6 pupils,

This year during May half term, the Urdd National Eisteddfod will be held in Denbigh. In recent years, we have competed with a wide variety of competitions with the Urdd. It is a brilliant opportunity for the pupils and its something that they really enjoy. I would like to encourage you to register your child to become a member of the Urdd and represent the school please?

At Ysgol Tremeirchion, the pupils will have an opportunity to compete in singing, reciting, dancing, instrumental, cooking, sports, art and craft competitions and much more. The cooking competition is open to pupils from years 4 to year 6. This competition was very popular a few years ago, where the pupils created fruit kebabs.

Depending on how many pupils register with the Urdd at Ysgol Tremeirchion we can then arrange to compete with the choir and singing / reciting groups. Without members, we cannot compete.

If the pupils want to compete with any of the various competitions in the Eisteddfod, we as a school have to register the pupils by February 14th to compete. We cannot register the pupils to compete after this date. There is no Eisteddfod Cylch this year, and more information about the County Eisteddfod will follow.

If you would like your child to be a member of the Urdd and that they wish to take part in the competitions this year, please can you follow the link below to register them.

Mewngofnoda i’r PORTH (b2clogin.com)

If you would like any support with registering the pupils to become members of the Urdd, please contact me and I will do my best to help.

Kind regards and thank you,

Elinor Wyn Ellis