* Ymgyrch ‘Brechwch eich Plentyn’ ~ ‘Vaccinate your Child’ Campaign *

Wythnos yma bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn lansio ymgyrch newydd “Brechwch eich plentyn”.

Mae’r ymgyrch yn ein hannog i sicrhau bod ein plant yn cael eu brechiadau’n reolaidd ar yr adeg y cânt eu cynnig.  Dyma’r ffordd orau i’w diogelu rhag amrywiaeth o glefydau a allai fod yn ddifrifol, fel y frech goch, clwy’r pennau a rwbela.

Cynghorir rhieni/gofalwyr i ffonio eu Meddygfa, eu Hymwelydd Iechyd neu Nyrs Ysgol  os oes ganddynt unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Cliciwch y ddolen hon am ragor o wybodaeth – https://betsicadwaladr.padlet.org/BetsiCampaigns/VaccinateYourChild

 

This week Betsi Cadwaladr University Health Board will be launching a new campaign “Vaccinate your child “.

The campaign encourages us to make sure our children get their routine immunisations at the time that they are offered.  This provides the best protection against a range of potentially serious diseases, such as measles, mumps and rubella.

Parents/carers are being advised to call their GP Practice, Health Visitor or School Nurse if they have any questions or concerns.

Click this link for further information – https://betsicadwaladr.padlet.org/BetsiCampaigns/VaccinateYourChild