Ymweliad awdur i flwyddyn 5 a 6 / Author’s visit to year 5 and 6

Fel rhan o’n thema ‘O Fan i Fan’ mae blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn astudio llyfr ‘Through the Arched Window’ – llyfr sy’n adrodd hanes dwy hogan fach sy’n dod yn wreiddiol o Syria ac Ethiopia ac yna’n ymweld â Chymru. Ddoe daeth yr awdur o’r llyfr, Matthew Thompson, i ymweld â’r disgyblion – darllenodd rhannau’r o’r stori, dangosodd arteffactau iddynt, a chawsom drafodaethau diddorol iawn. Bu’r gweithdy yn llwyddiant mawr, gyda nifer o ddisgyblion yn prynu’r llyfr gan eu bod wedi mwynhau gymaint. Hoffwn ddiolch i Matthew Thompson am ei amser, ac edrychom ymlaen at ddarllen ei lyfr nesaf!

As part of our topic ‘From Place to Place’ year 5 and 6 have been studying the book ‘Through the Arched Window’ – a book that tells the story of two girls originally from Syria and Ethiopia who come to visit Wales. Yesterday the author of the book, Matthew Thompson, came to visit the pupils – he read parts of the story, showed us artefacts, and we had lots of interesting discussions. The workshop was a great success, with a number of pupils buying the book because they have enjoyed it so much. We would like to thank Matthew Thompson for his time, and we look forward to reading his next book!

Image.jpeg