Ymweliadau Addysgol – 23/03/2023 – Educational Visits

Disgyblion Meithrin i Flwyddyn 2 / Nursery to Year 2 Pupils

Bydd pawb yn yr ysgol yn mynd ar ymweliad addysgol, sy’n cyd-fynd â’n thema, ‘Pethau Byw’, ar ddydd Iau, Mawrth 23ain.  Bydd disgyblion y Meithrin hyd at Flwyddyn 2 yn ymweld â Llaethdy Mynydd Mostyn.

Mae’r disgyblion i wisgo’u gwisg ysgol ac esgidiau addas.  Bydd angen côt, ac os yn berthnasol, meddyginiaeth gan feddyg.

Bydd bws M & H yn gadael yr ysgol ar ôl cyfnod cofrestru ac yn dychwelyd erbyn 11:15am. 

Rydym yn hynod o ddiolchgar i Laethdy Mynydd Mostyn am ganiatáu i ni ymweld â nhw, yn enwedig gan na fyddant yn codi tâl ar yr ysgol.

Hoffem ddiolch yn ogystal i Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol am gytuno i dalu am ddau fws ar gyfer ymweliadau ar y diwrnod.  Cyfanswm cost y bysiau yw £460!

Golyga hyn nad oes angen i ni ofyn i chi am gyfraniad ar gyfer yr ymweliad.


Every pupil will be going on an educational visit, in keeping with our theme, ‘Living Things’, on Thursday, March 23rd.  Nursery to Year 2 pupils will visit Mynydd Mostyn Dairy.

The children are to wear their school uniform and suitable footwear.  Your child will need a coat, and if applicable, their prescribed medication.

M & H Coaches will transport the pupils and leave school after registration period and return by 11:15am.

We are extremely grateful to Mynydd Mostyn Dairy for allowing us to visit, especially as they won’t be charging the school.

We would also like to thank the school’s Parent Teacher Association for agreeing to pay for two buses for visits on the day.  The total cost of the buses is £460!

This means that we do not need to ask you for a contribution for the visit.


Disgyblion Blwyddyn 3 i Flwyddyn 6 / Year 3 to Year 6 Pupils

Bydd pawb yn yr ysgol yn mynd ar ymweliad addysgol, sy’n cyd-fynd â’n thema, ‘Pethau Byw’, ar ddydd Iau, Mawrth 23ain.  Bydd disgyblion o Flwyddyn 3 hyd at Flwyddyn 6 yn ymweld â Thalacre ar gyfer gweithdai ysgol arfordirol yn y bore a Llaethdy Mynydd Mostyn yn y prynhawn.

Mae’r disgyblion i wisgo’u gwisg ysgol ac esgidiau addas.  Bydd angen côt, ac os yn berthnasol, meddyginiaeth gan feddyg.  Bydd angen pecyn bwyd ar eich plentyn a digon o ddiod a byrbrydau i bara’r diwrnod.

Bydd bws M & H yn gadael yr ysgol ar ôl cyfnod cofrestru ac yn dychwelyd erbyn 3:00 pm. 

Hoffem ddiolch i Eni UK am y gweithdai yn Nhalacre ac rydym yn hynod o ddiolchgar i Laethdy Mynydd Mostyn am ganiatáu i ni ymweld â nhw.  Ni fydd Eni UK na Llaethdy Mynydd Mostyn yn codi tâl ar yr ysgol.

Hoffem ddiolch yn ogystal i Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol am gytuno i dalu am ddau fws ar gyfer ymweliadau ar y diwrnod.  Cyfanswm cost y bysiau yw £460!

Golyga hyn nad oes angen i ni ofyn i chi am gyfraniad ar gyfer yr ymweliad.


Every pupil will be going on an educational visit, in keeping with our theme, ‘Living Things’, on Thursday, March 23rd.  Pupils in Year 3 up to Year 6 will visit Talacre for coastal school workshops in the morning and Mynydd Mostyn Dairy in the afternoon.

The children are to wear their school uniform and suitable footwear.  Your child will need a coat, and if applicable, their prescribed medication.  Your child will need a packed lunch and plenty of drinks and snacks to last the day.

M & H Coaches will transport the pupils and leave school after registration period and return by 3:00 pm.

We would like to thank Eni UK for the workshops at Talacre and are extremely grateful to Mynydd Mostyn Dairy for allowing us to visit.  The school won’t be charged by Eni UK or Mynydd Mostyn Dairy.

We would also like to thank the school’s Parent Teacher Association for agreeing to pay for two buses for visits on the day.  The total cost of the buses is £460!

This means that we do not need to ask you for a contribution for the visit.